top of page

Algemene voorwaarden Junglesz Studio

Versie: november 2020

 

 

Junglesz Studio

Palissanderhout 56 

2742 NR Waddinxveen

 

Telefoonnummer: 06 - 41 40 20 74

Mail: info@jungleszstudio.nl

Website: www.jungleszstudio.nl

 

KvK-nummer: 77455002

BTW-nummer: NL003199508B18

 

 

 

1. DEFINITIES

 

1.1. Junglesz Studio

Opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.2. Klant

De wederpartij van Junglesz Studio

1.3. Partijen

Junglesz Studio en klant samen

1.4. Opdracht of overeenkomst

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen Junglesz Studio en klant

1.5. Schriftelijk

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals bijvoorbeeld e-mail of (chat)berichten

 

2. TOEPASSING

 

2.1. Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, leveringen van diensten of goederen door Junglesz Studio, tenzij anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door de afname van diensten van Junglesz Studio verklaart u op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden. Junglesz Studio behoudt het recht om de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen. Deze voorwaarden worden op aanvraag digitaal toegezonden of zijn te raadplegen via de website www.jungleszstudio.nl.

2.2. Derden

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Junglesz Studio, waarbij voor de uitvoering derden betrokken zijn.

2.3. Afwijking

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat schriftelijk door partijen is overeengekomen. 

2.4. Verplichtingen Junglesz Studio

De overeenkomst bevat voor Junglesz Studio altijd inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

 

3. OFFERTE, OPDRACHT EN BEVESTIGING

 

3.1. Offerte

Alle offertes, prijsopgaven en mondelinge of schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden maximaal 30 dagen, tenzij anders vermeld wordt door Junglesz Studio. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.2. Opdracht en bevestiging

De opdracht komt tot stand wanneer klant mondeling of schriftelijk de offerte akkoord geeft aan Junglesz Studio. De opdracht wordt via e-mail bevestigd en Junglesz Studio zal de opdracht op de planning zetten en hiermee starten. Zowel Junglesz Studio als klant dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.

3.3. Ontbinden overeenkomst

Zowel Junglesz Studio als klant hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen als Junglesz Studio of klant kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

3.4. Annulering

De opdracht kan kosteloos worden geannuleerd als er nog niet aan het ontwerp is gewerkt door Junglesz Studio. Is dit wel het geval dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Annuleren is niet meer mogelijk nadat het definitieve bestand van het ontwerp bij de drukker is aangeleverd.

 

4. UITVOEREN VAN DE OPDRACHT

 

4.1. Het ontwerp

Junglesz Studio zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht volgens planning uit te voeren en streven naar een voor de klant zo optimaal mogelijk resultaat. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Junglesz Studio het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Desgewenst zal de klant door Junglesz Studio op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2. Gegevens aanleveren

Klant levert alle gegevens, waarvan Junglesz Studio aangeeft deze nodig te hebben of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan. Het is de verantwoordelijkheid van klant dat Junglesz Studio volgens planning kan beginnen aan de opdracht. Klant geeft Junglesz Studio het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.

4.3. Juistheid gegevens

Junglesz Studio is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door klant. 

4.4. Proeven en akkoord 

Voordat de opdracht in productie wordt genomen zal Junglesz Studio klant in de gelegenheid stellen de laatste proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Junglesz Studio dient klant zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Junglesz Studio is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van klant op de laatste proefdruk. Klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens op het ontwerp zoals onder andere type- en spelfouten en/of eventuele inhoudelijke fouten.

4.5. Kleurafwijkingen 

De kleuren zoals weergegeven in de digitale ontwerpen kunnen afwijken van het uiteindelijke drukwerk. Dit heeft te maken met het feit dat elk beeldscherm anders is afgesteld. 

4.6. Wijziging overeenkomst

Als tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het nodig is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, wordt in onderling overleg de overeenkomst aangepast. Mocht dit de planning beïnvloeden of financiële of kwalitatieve consequenties hebben, stelt Junglesz Studio klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte.

 

5. LEVERTIJD

 

5.1. Ontwerp

Een opgegeven planning voor het aanleveren van een ontwerp is een indicatie. Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door klant aan Junglesz Studio, maar ook in geval van overmacht, kan een aangegeven levertijd worden uitgesteld. Hier wordt de klant door Junglesz Studio van op de hoogte gehouden.

5.2. Drukwerk

Natuurlijk streeft Junglesz Studio ernaar de producten zo snel mogelijk en binnen de afgesproken termijn te leveren, uitzonderingen daargelaten. Denk hierbij aan eventuele stakingen, defecten van apparatuur of ander disfunctioneren van toeleveranciers. Ook hier wordt klant door Junglesz Studio van op de hoogte gehouden. Drukwerk wordt verstuurd met Post NL tegen de huidige tarieven. Junglesz Studio is niet aansprakelijk voor een verlate levertijd.

 

 

6. OVERMACHT EN AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1. Overmacht

In geval van overmacht is Junglesz Studio niet aansprakelijk te stellen wanneer niet aan de verplichtingen kan worden voldaan. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Junglesz Studio geen invloed kan uitoefenen. Als de overmacht slechts van tijdelijke aard is, zal Junglesz Studio alsnog proberen om aan alle verplichtingen te voldoen, vanaf het moment dat dit weer enigszins mogelijk is. Wanneer tussen partijen in onderling overleg wordt geconcludeerd dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst worden herzien of ontbonden. Tot dan toe gemaakte kosten worden alsnog in rekening gebracht.

6.2. Aansprakelijkheid

Junglesz Studio is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door klant. Tevens is Junglesz Studio niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van verzonden producten. Junglesz Studio sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van door Junglesz Studio geleverde producten.

 

7. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING

 

7.1. Prijzen

De genoemde prijzen zijn exclusief btw, eventuele verzendkosten en/of andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld. De prijzen zijn vermeld in euro’s.

7.2. Vaste prijs pakketten website

Op de website worden verschillende ontwerppakketten aangeboden waar een vaste prijs voor wordt gehanteerd. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven op de site gehandhaafd. Varianties op de pakketten zijn vanzelfsprekend mogelijk in overleg en tegen meerprijs. Junglesz Studio heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.

7.3. Facturatie

Nadat het gehele ontwerp of al het drukwerk is geleverd bij klant wordt er een digitale factuur verstuurd met het totaalbedrag. Eventuele tussentijdse facturen worden in onderling overleg verstuurd. Door middel van overschrijving wordt het verschuldigde bedrag o.v.v. het factuurnummer over op NL23 KNAB 0400 5962 02 t.n.v. Junglesz Studio te Waddinxveen overgemaakt.

7.4. Betalingstermijn

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum overgemaakt te zijn. Betaalt klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Junglesz Studio vanaf dat moment gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Blijft klant in gebreke, dan zal Junglesz Studio tot invordering overgaan. De kosten hiervoor komen voor rekening van klant.

 

8. PRIVACY

 

8.1. Privacy

Alle informatie van klant wordt vertrouwelijk behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Junglesz Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

8.2. Reclame

Junglesz Studio heeft het recht om het ontwerp en/of het drukwerk te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij klant hier schriftelijk bezwaar tegen maakt.

 

9. AUTEURSRECHT

 

Het eigendom van door Junglesz Studio verstrekte ontwerpen blijft volledig bij Junglesz Studio, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid en/of aangepast worden     zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

 

Op alle overeenkomsten tussen Junglesz Studio en klant (waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

bottom of page